Boghes
de Giuseppe Angelo Puliga

Su pruine chi che pesat in sa carrela su passu meu m’arregodat sa basca de custas dies.

E tando at a èssere su suore, ant a èssere sas muscas o ca seo pigande cara a susu, ma mi

depo frimare. Non chi siat cosa mala a si pasare e appretziare sa bellesa de custos logos

ma pois … it’est tottu sa presse chi tenimus a bortas! Tzertu, ddu’ at pàsidu e pàsidu e

logu e logu. Po nàrrere, su crastu a daenantis meu est in s’umbra, tenet unu coffu pròpiu

in mesu e mancu a ddu fàere apposta, a chirr’‘e fattu, inue apo a pònnere sas palas,

sa lana de perda dd’at prenu de modditza e pintau de irde.

S’istadiale est po finire e su padente, in parte brusau, non paret chi cherzat biver prus. Su

disisperu accovecat su sartu e sas mattas m’abbàidant tristas e diffidentes.

Unu murmuttu de ‘oghes chi benit non dae custu mundu m’ammàjat e in su matessi

tempus mi cunfundet.

“Su fogu est malu, chi naras. E si est sa manu de s’ómine chi dd’at postu, tando est

disgratziau issu puru. Seo istada risparmiada, ma seo sola, como … gosi … notte e die!”

“Sola! E zeo?” tzuniat un’àtera boghighedda. “Seo pitica e istrìzile … non che a fosté.”

Sos oriolos chistionant? E si emo, cun cale allegatu?

Sa paràula “fosté, … fosté” mi ch’at fattu ischidare dae un’ispètzie de sonnigheddu chi

fuat calande-mi. “Fosté” ddu naraio a babbu e a mamma e po unu momentu mi ddos at

fattos intèndere torra accanta.

Su chelu, tott’ in una avriau che faet fuire sas ùrtimas rùndines. Sas nues cuant su biaittu.

In custu brassolu sas fozas ùnfranas incominzant a si mòvere nànnigadas dae su ‘entu.

Manos bonas ammantant cun cortzas de lana tèssias in telarzu bèstias e creaturas: ant a

‘ormire a intro de precas. Ómines puru?

Deus ghettat abba a fustes: s’irriu incomintzat a s’animare e non si cumprendet prus

nudda de su chistionu de prima; ch’enit ingurtiu dae su tripizu.

Seo in sutta de un’orrocca, in assuttu, e pentzo chi s’abba ddue cheriat.

Su padente si chimentat comente chi cherzat torrare a bìvere: carenas de prantas si

movent e su pruine nieddu de sa corza brusada issoro, torrau a ludu, che benit tragau dae

sos irriolarzos intro calancas arcanas. S’abba de s’irriu, isvanessinde, tìrriat cun sos ùttios

suos etotu prima chi ‘olent a chelu. Brigant, current, jogant. Ddos tzèrriat unu a unu ma

issos non dda cherent intèndere: sos pipios de ògnia arratza e de ògnia tempus faent gasi

in tottue! Ma tantis, comente si siat, torrant solos solos.

Solu jeo apo ismentigau su jogu, sa paràula, su ite nàrrere e comente ddu nàrrere.

Aboghinande o a s’iscusa. Mudu e a mossas? In italianu, in sardu: cun cale limba?

“ … e si est sa manu de s’ómine chi at postu fogu, tando … tando … est disgratziau issu puru! ”

Est bessiu torra su sole ma mi mancant gana e fortza.

Voluntade.

Appena appena prus a susu, accanta de una perda po samunare pannos, una fèmina a

muccadore nieddu mi muttit. Cherzo andare a inue seo istau bresau in pitzinnia, po esser

torra cuntentu. Biu. Sigo s’arrastu de sa pettigadura: mi ch’at a leare a inie.

Tenzo dudas si custu siat bisu o realtade.

Seo in mesu a su fenu grogu de unu cunzau chi no aio mai bistu e cun sas iscallas

ch’istratzo orrù e ortigada, ch’apparto perdas e cambos siccaos; depo fàere sa guàrdia a

custu logu ispèrdiu.

Brinco muros e aperzo jaccas purdigadas. Aidos.

Seo famiu.

Sa jenna de su magasinu est tottu ruinzada, ddue cheret nudda a che dd’ appèrrere:

ispingo cun sos murros e intro. M’arregodo cando, pitzoccheddu, currio erettu a frànghere

su pruineddu chi ‘olaiat in sa friza de sole dae una fentana. Ispibionaio dae sos fustes

appiccaos a sa crabettura, s’àniga ammantada dae unu pizu biancu chi tando mi pariat nie

‘urche.

Passo muru muru, frago criccande nuscu antigu de terra issusta, comente cando in su

sartu, dopo sa próida, mi cuntentaia cun s’alenu de sa vida. Oe no est gasi! Ziro in cricca

de su fragu bellu de sa melaghidonza ma sas perdas e su ludu de custas pinnas non

m’azuant. Seo un’istranzu aintro ‘e inoghe. Cale sabore teniant sos pibiones appiccaos a

sa cordiola de juncu, it’apo fattu po dd’àeret ismentigau? Mi bastat fintzas solu a bìere

sas corrias de linna torradas a fricchinidas. Bastant cussas! Pentzo de non meritare de no

intèndere su nuscu de sa carena de sa ua ispozada, ùnfrana fintzas de su sèmene chi sos

espos non aiant pòtziu sutzare.

M’arrendo e mi lasso fèrrere dae custas assèntzias.

Forrogo in cricca ‘e lande e s’appeddu accòsiat semper de prus, ma non mi che fuo, non

mi cuo, non timo nemos. Benie canes arrajolaos, istratzaemi-che buccones de carre e

cossolaios. Mossigae … mossigae su pettus meu! Pintae cun su sàmbene meu orrocas e

muros, suerzos, carrelas e rios. Lozas

In pitzinnia a cust’ora cherio semper zogare e babbu mi faiat: “Fortza, a lettu e mudu.”

Torraio a domo a manos in bussacca abbadiande affartau a terra, comente como in

s’utturinu.

Su buju incomintzat a cuare totu.

Apo a torrare però, e comente si dd’apo a fàere!

Fuo lezende in unu lìberu ca ddu’ at sèmenes chi a pustis chi est passau su fogu

arrennessint a brotare prima de àteros e ca sos prus lestros funt cussos de murdegu. Est

pròpriu su chi fuo disizande como: torrare a fàere faschinas de cussa linna po còghere su

pane. No isco cando, si ocannu o s’annu chi ‘enit, ma cherzo respirare ancora in custu

logu mudau a nou, froriu e pintau. Apo a carignare fozas noas de sos cambos, e in su

lidone, frores e memmelleddu. A sa muda apo a lòmpere fintzas a sa perda po samunare

pannos, e chissai si ddu’ant a èssere ancora sa fémina in dolu e sas tiazas ispartas in sas

puntas de su juncu.

Apo a torrare.

E si non mi dd’apo a sentire de m’incamminare a sa sola m’apo a fàere accumpanzare dae

sos arregodos. E si manos de coritostos ant a aer crèfiu lesiare torra custu paradisu non

ch’ant a fàere urrùere sos muros possentes de s’ànimu meu; ca che ddos apo pesaos in

dies e dies de triballu, in nottes de fastizos po su cras, in una vida de suore.

Ma bos depo cunfessare ca su sartu brusau m’aiat postu malumore. M’aiat fertu.

Apo a torrare, però. Eh sì. Mancari in una notte de maju!

E bois, suerzos e lidones, creccos e iddostres, orrù e murdegos, in su nieddore, m’azis a

connòschere luego. Apo a èssere cambiau, sena pilos in conca e a bàcculu in manos.

S’ischina non si dd’at a fàere a poderare sos annos; a passu lenu apo a criccare de

imbàttere torra a inoghe po bos bìere crèschios e cuntentos, e cun bois, zirande e cantande

e jogande a cua cua cun sos isteddos, fizos bostros. E s’irriu semper prenu de abba bos at

a fàere cumpanzia. No apo a nàrrere nudda e si bos at a pàrrere ca seo troppu dudosu,

faie-mi setzire a pasare in cudd’orroca, si ddue at a èssere ancora.

Amus a ispettare paris s’arbéschida.

 

Il brano è stato uno dei tre finalisti al Premio Letterario Internazionale Canne al vento - Sezione B Lingua Sarda

Galtellì 2023.