XLIII Premiu Logudoro

Duamizaevintibattoro

Tema
Ite coro gighimus


Su Sodalitziu Culturale Otieresu Pirastru Cubeddu Morittu organizat sa XLIII ediscione de su Premiu Logudoro de Literadura Sarda.

S’organizascione si riservat su dirittu de imprentare e de fagher a connòschere sas òberas premiadas, in sas maneras dessignadas dae su Comitadu, chentza cumpensu a sos autores, chi nde restan padronos.

Iscadentzia 31 de maju 2024

Sas òberas deven èssere imbiadas ai cust’indirizzu:

Premiu Logudoro c/o Gavino Contu
Via Antonio Piglliaru, n. 2
07014 Ozieri (SS)
- telefoneddu 333 782 8073
posta elettronica: gavino.contu@alice.it

Pro sa pessonalidade chi s’est distinta in campu culturale, tzivile,soziale e religiosu, dende unore a sa idda e a sa Sardigna hat a andare Su Premiu Cultura e Impignu Soziale e hat a esser seberada dae su Lions Club – Ozieri in accordu cun su Sodaliziu.

 

R E G U L A M E N T U

Regulas pro totu sas setziones

Sas òberas deven èssere imbiadas in
in frommadu A4, in carattere Times New Roman, 12 de mannària ;

• in 8 (otto) copias, piùs una traduscione in Limba Italiana

Sas òberas imbiadas NON deven èssere istadas mai imprentadas e ne premiadas in àteru cuncursu e NON poden esser imbiadas, paris, a àteros cuncursos .

Su ‘inchidore, in sa matessi setzione, no hat a poder rezzire sa pramma pro ater’e duos annos.

Si podet cuncùrrere a piùs de una setzione.

Pro dogni setzione benit assignadu su primu, su 'e duos e su 'e tres premios, e, simai, àteros riconnoschimentos a parere de sa Giuria

-Setzione Poesia «Musserradu Meridda»
Tema impostu: Ite Coro Gighimus

Pro una poesia in sardu logudoresu o simizante, in rima, a tema impostu, in.d’una mètrica de su connottu.
Sos 40 (baranta) versos poden èssere superados non de meda, cando l'imponet s'ischema mètricu seberadu, pro chi potat esser batidu a cumprimentu.
Unu riconnoschimentu particulare hat a andare a s’Ottava bella: (ottava reale, serràda, undighisìllabu), imbiada a s’una o a s’àtera setzione de poesia.

 

-Setzione Poesia «Sevadore Bertulu»

Lìbera in su tema e lìbera in s'ischema mètricu (in versos isoltos o in rima); sa poesia non devet giampare sos 40 (baranta) versos.
Sun ammissos totu sos faeddos de Sardigna.

 

-Setzione Contos Noos «Gigi Sotgia»

Su contu devet esser nou, originale in su tema e finas de atualidade, chi non giampet sas duas cartellas in frommadu A4. Unu premiu ispeciale at a andare a un'òbera, chi si prestat a dare logu a unu cortometraggiu
Sun ammissos totu sos faeddos de Sardigna.

 

-Setzione Poesia Religiosa ( Biennale)
«Card. Mario Francesco Pompedda»

Sa poesia religiosa, podet giampare sos 60 versos cando si tratat ebbia de gosos o de laudes in sestina e in ottava ottosìllabu.
Devet istare intro sos 44 versos cando sa poesia est sestàda in calesisiat àtera mètrica de su connottu.

 

-Setzione Iscolas «Bobore Farina» (mastru ‘e iscola)

Pro sos dischentes de s’iscola elementare sun ammissas poesias e Contos.
Pro sos dischentes de s’iscola media sun ammissos finas contos (chi non deven giampare una cartella A4.
Sun ammissos totu sos faeddos de Sardigna.

Sa premiascione dei custa setzione s’at a fàghere in àtera die a banda, pro sas iscolas ebbia

S’iscadentzia pro custa setzione est a sa fine de s’annu iscolasticu.

 

Generalidades:

S'òbera devet esser sinnàda dae una paràula o unu faeddu cultzu in suspu; sas generalidades cun nùmene, sambenadu, edade, indirizzu, n. de telefono e de posta elettronica deven èssere iscritas in unu pàbilu minore isserradu ind’una bustighedda sizillàda e sinnàda dae sa matessi paràula in suspu de s'òbera.
In sa busta manna e in sa bustighedda si b’iscriet sa setzione a sa cale si cheret leare parte.


Index