Sa Presidenzia de su Cossitzu Comunale de sa Comuna de Ossi S'Assessoradu a sa Cultura de sa Comuna de Ossi
cumpare a sa Pro Loco de Ossi,
pro promòvere sa connoschèntzia de sa Cultura e de sa Limba Sarda
e pro nde favorèssire s’impreu

CUMPRIT

SA 36° EDITZIONE DE SU
PRÈMIU DE POESIA “Comuna de Ossi”


Premiu “Antonandria Cucca” 2024

Cuncursu de poesia “a bolu”, fatu pro cumbidu a poetas improvisadores tra sos prus mannos de Sardigna, chi ant a tennere una gara in su mese de Austu in Pratza de Santa Rughe.
Sa die e s'ora sunt de seberare in sa chida de Santu Bertulu.


Premiu “Pedru Muresu” 2024

Cuncursu de poesia sarda pro poetas “a taulinu”
pro su cale s'at a impreare su regulamentu chi sighit:


REGULAMENTU

Artìculu 1 - Podent cuncùrrere totu sos poetas sardos, finas sos chi istant a fora de s’ìsula, cun iscritos in Limba Sarda in una de sas variedades sardas faeddadas in Sardigna impare a s’aligheresu e su tabarchinu.

Artìculu 2 - A su prèmiu si cuncurret cun un’iscritu de argumentu a praghere in rima o chena rima, chi però no essat dae sos chimbanta versos. Est agradessida sa boltada in italianu. Si nde devent imbiare 6 copias iscritas in craru a machina o fotocopiadas.

Artìculu 3- Sos traballos devent èssere de prima essida e mai premiados.

Artìculu 4 - Sos iscritos devent èssere marcados dae unu pseudònimu chi devet èssere iscritu in una busta serrada dae in ue non si devet bìdere nudda e ligada a sos documentos cun nùmene, sambenadu, die de nàschida, indiritzu de s’autore e nùmeru de telèfonu.
Pro chie istat a fora dae s’ìsula est mègius a dare su nùmeru de unu parente o connoschente chi istat in Sardigna e su nùmeru de telèfono suo.

Artìculu 5 - Sos iscritos ant a devet èssere ispedidos cun sa posta (busta tancada), intro de su 30 de Lampadas de su 2024 a sa Comuna de Ossi, Carrera Roma, 48 - 07045 Ossi, Tàtari (Comune di Ossi, via Roma 48, 07045 Ossi – SS).
At a bàlere sa data marcada in su timbru postale.
Su pseudònimu podet èssere impreadu pro inditare chie at imbiadu sos iscritos.
Dae ocannu si poden imbìare puru cun sa posta eletrònica a s'indiritzu: alessandracherchi@comuneossi.it

Artìculu 6 - Sa partetzipatzione a su Cuncursu est a indonu, non at a èssere pedidu dinari perunu pro s’iscritzione.

Artìculu 7 - Sa premiatzione de su Cuncursu at a èssere fata in Ossi su 26 de Santu Aine de su 2024 a sas 5 de sero in su Cinema Casablanca.

Artìculu 8 - Sos partetzipantes dant s’autorizatzione a fàghere imprentare in giornales, rivistas, lìberos sas òperas iscritas pro custu Cuncursu.

Artìculu 9 - Su chi detzidet sa Giuria non si podet cuntestare, devet èssere atzetadu. Si carchi testu s’iscumproat no èssere de prima essida o giai publicadu non at a pòdere cuncùrrere pro more de s’art.4.

Artìculu 10 - Sos prèmios ant a dèvere èssere ritirados o dae sos partetzipantes o dae persone incarrigada cun dèlega iscrita. Non ant a èssere ispedidos, pro motivu perunu, cun sa posta o àteru mèdiu a sos indiritzos de sos partetzipantes.

Artìculu 11 - Sas òperas non ant a èssere torradas. S’organizatzione podet fàghere carchi modìfica organizativa chi podet èssere netzessària pro una mègius resèssida de su Cuncursu.

Artìculu 12 - Sa giuria at a èssere fata dae òmines e/o fèminas de cultura, giornalistas e poetas.

Artìculu 13 - Chie partètzipat a su Cuncursu atzetat su presente regulamentu.

Artìculu 14 - PRÈMIOS. Su primu in sa classìfica at a èssere premiadu cund unu rimborsu de ispesa de € 300,00 e carchi àteru prèmiu chi at a èssere a disponimentu.
Àteros prèmios b’ant a èssere pro àteros classificados e sunt cunsideradas finas mentziones e signalatziones de mèritu.

 

Su Presidente de su Cossitzu Comunale
(Anghelu Fantzellu)

Su Sìndigu S’Assessora a sa Cultura
(Pascale Lubinu) (Maria Franzisca Campus)


Segreteria organitzativa:

Lisandra Cherchi
Narzisa Muresu
Cìanu Seche
Maria Laura Serra

pro cale si siat informatzione, telefonare a su: 079 3403123

o puru imbiare una litera a custu indiritzu: alessandracherchi@comuneossi.it